Remedial teaching


Wat is remedial teaching?

Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/-stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

 

Veel ouders krijgen te horen dat hun kind wat achterloopt en dat het zinvol zou zijn om ze wat extra te ondersteunen. De ouders gaan dan aan de slag met hun kind en merken dat hun ondersteuning grote weerstand bij het kind oproept. Er treden dan soms spanningen op en het resultaat is dan dat het kind niet meer gemotiveerd is en soms zelfs een conflict met de ouders krijgt. Ouders zijn er immers niet voor opgeleid. 'Extra hulp' is namelijk veel meer dan 'bijspijkeren'. Het is een specialisme! Hierbij kan een remedial teacher echt te hulp schieten. 

 

Het RT-traject

Een aangemelde leerling wordt onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en observaties. Er kan ook een begeleidingstraject worden vastgesteld naar aanleiding van een orthopedagogisch onderzoek dat eerder is afgenomen. 

De RT’er probeert een goed beeld te krijgen van de leerling. Hierbij is het nodig om te onderzoeken en om gesprekken te hebben met de leerkracht en de ouders, om zo te achterhalen waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose), wordt er een handelingsplan opgesteld. In dit plan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De begeleiding die hierna volgt, heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is echt maatwerk.

Het plan voor de begeleiding wordt opgesteld voor een periode van minimaal acht weken.  Daarna worden de doelen bijgesteld of aangevuld, totdat de begeleiding niet meer nodig is. 

Scholen krijgen steeds meer met diverse vormen van zorg te maken en het wordt steeds lastiger om aan alle zorgvragen te voldoen. Hierdoor kan het zijn dat uw kind niet krijgt wat het verdient. In deze gevallen kan RT nodig zijn. 

 

Er is een duidelijk onderscheid tussen remedial teaching en bijles. 

Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Terwijl je bij remedial teaching eerst onderzoekt op welk niveau een kind zit en hierop vervolgens een plan maakt om het kind verder te helpen. 

 

RT In het kort:

  • grondig onderzoek n.a.v. een onderzoeksvraag;
  • individuele begeleiding op maat n.a.v. het onderzoek;
  • wekelijks doelgericht en intensief werken met een leerling;
  • handvatten en vaardigheden om met een leer- en/of gedragsprobleem om te kunnen gaan;
  • aanbieden van hulpmiddelen;
  • driehoeksrelatie tussen school-RT-thuis;
  • begeleiding evalueren en bijstellen indien nodig. 

Waarom is remedial teaching nodig?

Steeds meer leerlingen komen van het speciaal onderwijs naar het basisonderwijs. Door deze verschuiving in het onderwijs is er meer zorg nodig in het basisonderwijs. Zo komt het steeds vaker voor dat er te veel zorg in een klas/groep terecht komt. Leerkrachten kunnen deze zorg niet altijd verlenen. Je kunt als leerkracht niet méér doen dan wat in je macht ligt. Daarom ben ik me gaan bezighouden met de zorg buiten school. Een kind verdient de zorg die het nodig heeft. Deze zorg is optimaal wanneer een kind de individuele aandacht krijgt die het verdient in een veilige omgeving.

 

RT is mogelijk op:

Maandag t/m vrijdag tussen 15.00 - 17.00 uur in overleg. 

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.