Remedial teaching


Wat is remedial teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

 

Veel ouders krijgen te horen dat hun kind wat achterloopt en dat het zinvol zou zijn om ze wat extra te ondersteunen. De ouders gaan dan aan de slag met hun kind en merken dat hun ondersteuning grote weerstand bij het kind oproept. Er treden dan spanningen op en het resultaat is dan dat het kind niet meer gemotiveerd is en een conflict met de ouders krijgt. Ouders zijn niet opgeleid om hun kind te begeleiden op het gebied van schools leren en het is pedagogisch onjuist om de plaats van de onderwijzer(es) in te nemen. "Extra hulp" is namelijk veel meer dan "bijspijkeren". Het is een specialisme!

 

Het RT-traject:

Een aangemelde leerling wordt onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. Er kan een begeleiding worden vastgesteld naar aanleiding van een orthopedagogisch onderzoek.

De RT’er probeert een goed beeld te krijgen van de leerling. Hierbij is het nodig te onderzoeken en gesprekken te hebben met de leerkracht en de ouders om zo te achterhalen waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder anderen welke doelen bereikt moeten worden. De begeleiding die hierna volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 8 weken tot 3 maanden één of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald, hoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

 

RT In het kort:

  • individuele begeleiding (op maat gemaakt)
  • planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie.
  • wekelijks doelgericht en intensief werken met een leerling
  • begeleiding op maat naar aanleiding van het onderzoek
  • aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem /-stoornis om te kunnen gaan
  • aanbieden van hulpmiddelen
  • een plan maken dat in de klas gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen

Waarom is remedial teaching nodig?

Steeds meer leerlingen komen van het speciaal onderwijs naar het basisonderwijs. Door deze verschuiving in het onderwijs is er meer zorg nodig in het basisonderwijs. Zo komt het steeds vaker voor dat er te veel zorg in een klas/groep terecht komt. Leerkrachten kunnen deze zorg niet altijd verlenen. Je kunt als leerkracht niet meer doen dan wat er in je macht ligt. Daarom ben ik me gaan bezig houden met de zorg buiten school. Een kind verdient de zorg die het nodig heeft. Deze zorg is optimaal wanneer een kind de individuele aandacht krijgt die het verdient in een veilige omgeving.

 

Wanneer krijg je RT vergoed door een ziektekosten verzekeraar?

Wanneer er bij uw kind een leerstoornis is vastgesteld door een orthopedagoog mag er met die diagnose een behandeling plaats vinden die wordt vergoed. De behandeling moet worden gegeven door een orthopedagoog of iemand die door de orthopedagoog wordt aangesteld. Deze persoon werkt dan onder de verantwoordelijkheid van de orthopedagoog en moet voldoen aan een behoorlijk eisenpakket. Iedere zorgverzekeraar bepaalt zelf wat de eisen zijn. Op dit moment vinden er nog steeds onderhandelingen plaats in de Tweede Kamer om deze duidelijk te krijgen.